Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070Projekt ukončen

Projekt SPOMECH, CZ.1.07/2.3.00/20.0070 byl řešen od 1.7.2011 do 30.6.2014 podle časového harmonogramu v souladu s projektovou žádostí.

V rámci projektu byl vytvořen výzkumný tým se zaměřením na spolehlivé řešení úloh nelineární mechaniky, skládající se jak z mladých, tak i zkušených vědců VŠB – TUO a Ústavu geoniky AV ČR,v.v.i., který byl posílen o 2 zahraniční experty – prof. Kwasniewského a doc. Valdmana.

Pod vedením těchto vedoucích výzkumných pracovníků a garanta projektu, prof. Kozubka, došlo k posílení excelence tohoto týmu a k vytvoření mnoha odborných výstupů.

Dalším významným aspektem pro posílení týmu byla možnost členů realizačního týmu zúčastnit se mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů, kde získávali jednak nejnovější poznatky, ale také důležité kontakty a mohli prezentovat své výstupy.

Veškerá vědecká činnost byla zúročena při práci s cílovou skupinou, kdy byly jak členy realizačního týmu, tak externími přednášejícími předávány členům cílové skupiny nejnovější poznatky v oboru.

V rámci projektu se uskutečnily 3 mezinárodní workshopy, 27 bloků tematických seminářů, 22 odborných kurzů pro studenty, 6 cyklů přednášek, byla podpořena každoročně konaná konference SNA a uskutečnila se závěrečná konference Modelling´14..

V rámci projektu byly naplněny všechny výstupy, byly splněny všechny monitorovací indikátory a celkově projekt splnil vytyčený cíl.


O projektu

Projekt SPOMECH (celým názvem Vytvoření multidisciplinárního vědeckovýzkumného týmu pro spolehlivé řešení úloh mechaniky, registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0070) je financován ze zdrojů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na jeho řešení se podílí Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava spolu s Ústavem geoniky Akademie věd České republiky.


Pořádané akce


Aktuality

Přehled aktualit naleznete zde

Výstupy


Vytvoření multidisciplinárního týmu pro spolehlivé řešení nelineárních úloh mechaniky, r. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0070